เกี่ยวกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์
        "คณิตศาสตร์" เป็นศาสตร์เกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆเชิงคณิตศาสตร์ ผู้ที่ศึกษาสาขาคณิตศาสตร์จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเป็นรากฐานในการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับสูงหรือศึกษาวิชาอื่นๆได้อย่างมั่นคง รู้จักทำงานอย่างมีระบบและมีเหตุผลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        "คณิตศาสตร์" เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้ที่มีความถนัดและสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นคนมีเหตุผลรอบคอบ ชอบคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ กล้าตัดสินใจ สนใจข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสามารถเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งในประเภทจำกัดรับโดยการสอบคัดเลือกรวมและประเภทไม่จำกัดรับเช่นมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 
ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญต่อคณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นวิชาการชั้นสูง มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆได้ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  2. เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านบุคลากรที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ของท้องถิ่น
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ใฝ่หาความรู้ได้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นสากล และเป็นพื้นฐานของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองดีของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Mathematics : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University