ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)  
         ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
  ดาวน์โหลดเอกสาร : http://apr.nsru.ac.th/New_regis/Regis_page.php?pag
  Link ข้อมูล : http://apr.nsru.ac.th/New_regis/myfile/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%202559_%E0%B8%A3%E0%B8%A
  แสดงข่าวเมื่อ : 6 มิถุนายน 2559
 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Mathematics : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University