ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
         ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในวันที่ 1-29 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 20 คน
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 30 คน
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 30 คน
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 25 คน
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 20 คน
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตร จำนวน 20 คน
7. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 20 คน
  ดาวน์โหลดเอกสาร : -
  Link ข้อมูล : -
  แสดงข่าวเมื่อ : 16 มิถุนายน 2557
 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Mathematics : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University