ประวัติความเป็นมาสาขาวิชา
    เริ่มเปิดทำการสอนในปีการศึกษา  2541  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์โดยอาศัยพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  2538ที่มีผลทำให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการศึกษาและการวิจัยเป็นหน่วยงาน
ที่มีการสอนหลากหลายสาขาวิชาและโดยเหตุที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่  8  เป็นต้นมา
ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้เป็นเป้าหมายหลัก
ของการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพราะฐานกำลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่ใช้
เป็นดัชนีชี้วัดความสามารถในการพึ่งพาตัวเองทางสังคม ทางเศรษฐกิจ  ทั้งในระดับท้องถิ่นและทั้งเวทีเศรษฐกิจโลก 
      ดังนั้นในการพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงมีจุดมุ่งหมายในการสนองตอบตามแผนพัฒนา เศษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่กล่าวมา
 
วิสัยทัศน์
1. นำความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน
2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. นำอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
4. เป็นศูนย์กลางทางด้านการวิจัยของท้องถิ่น
5. นักศึกษามีบุคคลิกภาพตรงตามสาขา มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
6. มีคุณภาพทางวิชาการที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดได้
7. เน้นการสร้างสรรค ์และส่งเสริม คิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรม
 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Environmental Science : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University