ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
         โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - การแข่งขัน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - การแข่งขัน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - การแข่งขัน A ? Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - การแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ดาวน์โหลดเอกสาร : https://sites.google.com/view/nsru-acadmath/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
  Link ข้อมูล : https://sites.google.com/view/nsru-acadmath
  แสดงข่าวเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2561
 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Environmental Science : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University