ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์โครงการค่าย "ก้าวไปข้างหน้ากับวิทยาศาสตร์ประยุกต์"  
         ด้วยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงทำ ค่าย "ก้าวไปข้างหน้ากับวิทยาศาสตร์ประยุกต์" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้น และส่งเสริมการเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้มากขึ้น ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ดาวน์โหลดเอกสาร : Albumscience/sci-1/index.html
  Link ข้อมูล : Albumscience/sci-1/index.html
  แสดงข่าวเมื่อ : 10 มีนาคม 2560
 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Environmental Science : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University