ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา   
          การส่งข้อเสนอโครงงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
  ดาวน์โหลดเอกสาร : http://rdi.nsru.ac.th/news/67_document_gov.pdf
  Link ข้อมูล : http://rdi.nsru.ac.th/news/67_document_gov.pdf
  แสดงข่าวเมื่อ : 8 กันยายน 2558
 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Environmental Science : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University