ปรัชญาของหลักสูตร
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นหลักสูตรทียึดหลักความเป็นภูมิปัญญาสากล ทีสามารถปรับและนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการให้โอกาสทางการศึกษาเศรษฐกิจและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน
ให้แก่ประชาชนในท้องถินโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทังด้านวิชาการ
มีทักษะประสบการณ์ด้านปฏิบัติการและการวิจัยมีคุณธรรมจริยธรรมเจตคติทีดีและมีความสามารถในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ทังภาครัฐ ภาคเอกชนและการประกอบอาชีพ อิสระได้      
 
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี
1.เพือผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ความสามารถทางเคมีในระดับสากลและท้องถินและสามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและศึกษาวิจัยในระดับสูงขึนต่อไปได้
2. เพือผลิตบัณฑิตทีมีทักษะประสบการณ์จนสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการทีเกียวข้องกับเคมีทังภาครัฐและเอกชนและมีความสามารถ
ทีจะประกอบอาชีพอิสระได้
3. เพือผลิตบัณฑิตทีมีความสามารถนําทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการวิจัยพัฒนาเพือต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถินได้
4. เพือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ทีดีตลอดจนมีเจตคติต่อวิชาชีพทางด้านเคมีทีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทังระดับสากล
และชุมชนท้องถิน
 
 
สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University