ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ
        "คณิตศาสตร์" เป็นศาสตร์เกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆเชิงคณิตศาสตร์ ผู้ที่ศึกษาสาขาคณิตศาสตร์จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเป็นรากฐานในการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับสูงหรือศึกษาวิชาอื่นๆได้อย่างมั่นคง รู้จักทำงานอย่างมีระบบและมีเหตุผลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        "คณิตศาสตร์" เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้ที่มีความถนัดและสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นคนมีเหตุผลรอบคอบ ชอบคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ กล้าตัดสินใจ สนใจข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสามารถเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งในประเภทจำกัดรับโดยการสอบคัดเลือกรวมและประเภทไม่จำกัดรับเช่นมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญต่อคณิตศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นวิชาการชั้นสูง มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆได้ 
 
 
สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University