ประวัติความเป็นมา
               สาขาวิชาชีววิทยา (เดิมเป็นภาควิชาชีววิทยา)  ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตครู  สาขาครุศาสตร์
               โปรแกรมชีววิทยาซึ่งต่อมาได้ ผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2544  มาจนถึงปี 2548  และปัจจุบันได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีววิทยา (วท.บ.)ในปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป
 
ปรัญญา
               วิชาการดีเด่น  เน้นปฏิบัติ  เคร่งครัดคุณธรรม  ผู้นำงานวิจัย
 
วิสัยทัศน์
               เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิต โปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์  ที่มีคุณภาพ  อันได้รับการยอมรับจากสังคม สามารถประยุกต์ความรู้ให้เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนาให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพของท้องถิ่น
 
พันธกิจ
               1. ด้านการผลิตบัณฑิต  ผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาชีววิทยา  และโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ ให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นคนดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
               2. ด้านการวิจัย ปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ชีววิทยา และ อื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ชุมชนท้องถิ่นประสบอยู่ 
               3. ด้านบริการวิชาการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ชีววิทยา  นิเวศวิทยา และอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาอาชีพของชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 
สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University