ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาชีววิทยา
1 กันยายน 2557 :
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาชีววิทยา และนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ในปีการศึกษา 2557   
  ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯทั้งหมด
 
 
สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University