หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 
 
สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University