อาจารย์ประจำสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.สมพร พูลพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
ผศ.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
นายธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
ดร.ถิรภัทร มีสำราญ
นายวิฑูร สนธิปักษ์
นางกาญจนา ยลสิริธัม
ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม
ผศ.ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
นายคณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์
ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
นายภาสกร วรอาจ
ดร.ชยันต์ นันทวงศ์
น.ส.วรชนันท์ ชูทอง
นายเอกวิทย์ สิทธิวะ
นายเอกสิทธิ์ สิทธิสมาน
นายณัฐภัทร ศิริคง
ผศ.ดนุวัศ อิสรานนทกุล
ผศ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม