อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
อาจารย์ ดร.ถิรภัทร มีสำราญ
อาจารย์วิฑูร สนธิปักษ์
อาจารย์กาญจนา ยลสิริธัม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัคจิรา ศิริโสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
อาจารย์คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
อาจารย์ภาสกร วรอาจ
อาจารย์ ดร.ชยันต์ นันทวงศ์
อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง
นายเอกวิทย์ สิทธิวะ
อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน
อาจารย์ณัฐภัทร ศิริคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม