อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ เทียนทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ น้ำจันทร์
อาจารย์ ดร.ชนิตา ขนันทอง
อาจารย์ ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร
อาจารย์พรรนิพา พวันนา
อาจารย์ ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย
อาจารย์ ดร.อภิชาติ บุญมาลัย