อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เคมี

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์
ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ
ผศ.มณีรัตน์ น้ำจันทร์
ดร.ชนิตา ขนันทอง
ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร
น.ส.พรรนิพา พวันนา
ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย
ดร.อภิชาติ บุญมาลัย