บุคลากรประจำสาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์
ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ
ผศ.มณีรัตน์ น้ำจันทร์
อาจารย์ ดร.ชนิตา ขนันทอง
อาจารย์ ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร
อาจารย์พรรนิพา พวันนา
ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ
ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย
นางคนึงนิจ พจนะลาวัณย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.จิรัชฌา ปั้นน้อย
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.อรณิชา แก้วเทศ
นักวิทยาศาสตร์