บุคลากรประจำสาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์
ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง
รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ
ผศ.มณีรัตน์ น้ำจันทร์
อาจารย์ ดร.ชนิตา ขนันทอง
อาจารย์ ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร
อาจารย์พรรนิพา พวันนา
ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ
นางคนึงนิจ พจนะลาวัณย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.จิรัชฌา ปั้นน้อย
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.อรณิชา แก้วเทศ
นักวิทยาศาสตร์