อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา
ผศ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
รศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย
ผศ.พันธ์ระวี หมวดศรี
อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย
ผศ.ดร.เรณู อยู่เจริญ
ผศ.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา
ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์
ผศ.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์
ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์