อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

น.ส.ปริญญารัตน์ จินโต
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
รศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา
ผศ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
รศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย
ผศ.พันธ์ระวี หมวดศรี
น.ส.ศิริวัฒณา ลาภหลาย
ผศ.ดร.เรณู อยู่เจริญ
ผศ.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา
ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์
ผศ.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์
ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์