อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผศ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา
ผศ.ปริญญารัตน์ จินโต
รศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย
ผศ.พันธ์ระวี หมวดศรี
อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย
ผศ.ดร.เรณู อยู่เจริญ
ผศ.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา
ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์
ผศ.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์
รศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์
นายปราโมทย์ ดีวันนะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
น.ส.เจนจิรา เดชพงค์
นักวิทยาศาสตร์