ภาพบอบเกียรติบัตรงานสับดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ.2559

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15