บรรยากาศการอบรม KM เกี่ยวกับเรื่องการเงินและงบประมาณ สำหรับอาจารย์ที่สนใจและมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ในการเบิกจ่าย

วัน พุธ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558

ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14